14 november 2015

In Nederland ligt meer dan 40.000 hectare grond braak. Op dit moment vinden er geen activiteiten plaats op deze gronden en het wachten is op een definitieve bestemming. De Flora- en faunawet verbiedt het vernietigen van het leefgebied van beschermde planten- en diersoorten in Nederland en is erop gericht de aanwezige flora en fauna te helpen. Maar in sommige gevallen werkt deze wet juist in het nadeel van flora en fauna. Eigenaren van braakliggende terreinen willen doorgaans niet dat zich beschermende soorten vestigen op hun grond, omdat ze daardoor belemmerd worden in hun plannen. Om dat te voorkomen, worden vaak maatregelen genomen om de vestiging van planten en dieren op braakliggende terreinen tegen te gaan.

Nieuwe beleidslijn Tijdelijke Natuur
Om het ontstaan van tijdelijke natuur op braakliggende terreinen te stimuleren heeft het Ministerie van Economische Zaken een nieuwe beleidslijn Tijdelijke Natuur gepubliceerd in de Staatscourant. Met de ontheffing van Tijdelijke Natuur mag straks alle natuur die ontstaat na aanvraag van de ontheffing, mits de zorgplicht wordt nageleefd, weer verwijderd worden.

Voor de grondeigenaren betekent dat juridische zekerheid. Het nemen van maatregelen om vestiging van beschermde flora en fauna te voorkomen is ook niet meer nodig.

Tot voor kort moest een ontheffingsaanvraag gepaard gaan met een ecologisch rapport waarin de beschermde soorten die zich op het betreffende terrein kunnen vestigen staan genoemd. Met de nieuwe beleidslijn is dat niet meer nodig. Voortaan wordt op basis van biogeografische regio’s bepaald voor welke soorten ontheffing wordt afgegeven. Dit maakt het aanvragen van een ontheffing Tijdelijke Natuur makkelijker. Het is nog wel nodig om een inventarisatie van de nul-situatie uit te voeren. Ook moeten de planten-en dierensoorten worden geïnventariseerd voordat de tijdelijke natuur wordt verwijderd en wordt er gekeken naar het naleven van de zorgplicht. Als Heem kunnen we deze werkzaamheden voor u verzorgen.

Biodiversiteit vergroten
Op braakliggende grond waar tijdelijke natuur zich mag vestigen hoeven geen speciale werkzaamheden uitgevoerd te worden. Wel stimuleert het ministerie ingrepen die de biodiversiteit verhogen. Bijvoorbeeld het inzaaien van inheemse bloemmengsels, extensief beheren zoals een keer per jaar maaien of extensief begrazen, het (deels) afgraven van de bovenlaag, het aanbrengen van een zandlichaam, het graven van een poel of het aanleggen van een stijlwand. Ook de aanleg van een onverhard wandelpad is mogelijk. Heem kan dit soort werkzaamheden voor u uitvoeren. De combinatie van advisering en uitvoering verhoogt de kwaliteit en ontzorgt opdrachtgevers volledig.

Tijdelijke Natuur uitdragen
Stelt u een braakliggend terrein beschikbaar voor tijdelijke natuur, dan is het mooi om dit ook uit te dragen aan de omgeving. In Zuid-Holland is het mogelijk hier samen met de Natuur- en Milieufederatie invulling aan te geven. Zo kunnen braakliggende terreinen in plaats van een doorn in het oog zowel voor de natuur als voor omwonenden een aanwinst worden en een impuls geven aan de kwaliteit van de leefomgeving.

Meer informatie over de nieuwe beleidslijn Tijdelijke Natuur vindt u in de Staatscourant. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2015-29016.html

Delen:

Landelijke dekking van partners