Patrijsveld Aarle-Rixtel

Natuurlijke Vegetaties

De Patrijs is kenmerkend voor kleinschalige, halfopen cultuurlandschappen.
De afgelopen 50 jaar is het aantal Patrijzen in Nederland met 95% afgenomen.
Belangrijke oorzaken zijn het verdwijnen van die landschappen door de intensieve landbouw en schaalvergroting (ruilverkaveling). Om te voorkomen dat het aantal Patrijzen nog verder afneemt, zijn dringend maatregelen nodig.
Door de gemeente Laarbeek zijn de afgelopen jaren al diverse bloemrijke akkerranden aangelegd die goed zijn voor allerlei akkervogels, zoals de Patrijs. Ook is het onderhoud van de bermen en sloten aangepast en wordt er zo meer rekening gehouden met planten en dieren. Daarnaast is men bezig met een beheerplan voor onderhoud en herstel van kleine landschapselementen, zoals houtsingels, bosjes, poelen en zandpaden.
Daarbij krijgt biodiversiteit en de Patrijs in het bijzonder de aandacht.

Maar er gebeurt meer, in opdracht van de gemeente Laarbeek heeft Jonkers Hoveniers samen met IVN Laarbeek een plan opgesteld om een gemeentelijk perceel tegen de rand van de woonkern om te vormen tot het zo geliefde landschap van de Patrijs.
Aan de hand van een werkomschrijving is, in de geest van een regulier Heemproject, het terrein aangeplant en ingezaaid. Hierbij is een combinatie gemaakt van:
–         een drietal graanvelden tarwe, rogge en spelt aangevuld met akkerkruiden
–         bloemrijke akkerranden, op de overgang tussen graanakker en struweel
–         hoogstamboomgaard met een kruidenrijke vegetatie als onderbegroeiing
–         struwelen met inheemse soorten
De bomen en het bosplantsoen zijn aangeplant door kinderen van de basisschool in het kader van de jaarlijkse Boomplantdag.

Met de aanleg van het Patrijsveld draagt de gemeente Laarbeek niet alleen bij aan meer biodiversiteit en een betere leefomgeving, ze geven ook uitvoering aan het gemeentelijk Landschapsontwikkelingsplan.

Heem-partner: Jonkers hoveniers
Project: Patrijsveld Aarle-Rixtel
Opdrachtgever: gemeente Laarbeek
Doel van het project: creëren van een aantrekkelijk biotoop voor de Patrijs.
Oppervlakte: 164 are waarvan 105 are kruidenrijke vegetaties.
Datum van aanleg: voorjaar 2013

Delen:
Roel ter Horst

ir. R.J. ter Horst

-

manager en loco-secretaris Gemeente Scherpenzeel

“Heem geeft een antwoord op één van de belangrijkste vraagstukken van onze tijd: behoud en herstel van biodiversiteit.”

Corné van Oort

-

Verhoeve Groen

“Verhoeve Groen heeft de keuze voor Heem gemaakt omdat we de biodiversiteit willen stimuleren. Waarin de bijzondere inheemse planten en insecten weer een plek krijgen in de natuur van Nederland.”