Mooie samenwerking tussen Heempartners ‘Bras Fijnaart’ en ‘Van Helvoirt Groenprojecten’!

Natuurlijke Vegetaties

In 2017 besloot de gemeenteraad van Moerdijk om, middels een aanbesteding, door de toepassing van bollen- en kruidenmengsel meer kleur en biodiversiteit aan te gaan brengen bij de entrees van de kernen. Toen de aanbesteding in april 2018 op de markt kwam besloten Heempartners ‘Bras Fijnaart’ en ‘Van Helvoirt Groenprojecten’ de handen ineen te slaan door als combinatie in te schrijven. Mede door een goed plan van aanpak werd het project afgelopen juni aan de combinante partijen gegund.

In totaal wordt nabij de kernen ruim 10000 vierkante meter berm omgevormd naar een bollenmengsel in combinatie met een Heemmengsel. Door deze gecombineerde toepassing staan de bermen van medio februari tot medio september in bloei. 14000 vierkante meter berm wordt omgevormd naar Heemmengsel. Hier worden geen bollen toegepast. Het totale areaal bestaat uit 66 losse locaties verspreid over de gemeente Moerdijk. Bras Fijnaart neemt tijdens het project de uitvoering op zich. Van Helvoirt Groenprojecten verzorgt het advies en begeleidt het participatie- en monitoringstraject.

Afgelopen zomer zijn alle 66 locaties individueel onderzocht. Hierbij is middels een nulmeting, bestaande uit een inventarisatie van bestaande flora en een bodemanalyse, de potentie van elke locatie ingeschat. Op basis van dit onderzoek zijn samen met Gert-Jan Koopman, adviseur bij Heem Natuurlijke Vegetaties, een aantal passende kruidenmengsels samengesteld, bestaande uit inheemse en autochtone soorten die van oorsprong in de regio voorkomen.

Voor de bollenmengsels hebben Bras Fijnaart en Van Helvoirt Groenprojecten de samenwerking gezocht met JUB Holland. Samen met Willem Zandbergen van JUB Holland zijn vier bollenmengsels samengesteld met soorten die geschikt zijn voor verwildering en soorten die elkaar in bloei opvolgen. De vier bollenmengsels zijn uiteindelijk middels een digitale enquête, ondersteund door een informatiefilmpje, voorgelegd aan de inwoners van de gemeente Moerdijk. De inwoners van elke kern konden via de enquête kiezen welke van de vier mengsels zij graag zouden zien in hun eigen kern. Ruim 600 mensen reageerden op de enquête!

Afgelopen september kon Bras Fijnaart starten met de uitvoeringswerkzaamheden. Allereerst zijn de bermen afgeplagd. Op de vlakkere locaties was de Fieldtopmaker van Bras Fijnaart hier bij uitstek geschikt voor. Vervolgens zijn door JUB Holland de bollen geplant. Na het planten van de bollen zijn de bermen licht en oppervlakkig losgewerkt ter bestrijding van opnieuw opgekomen ongewenst kruiden en grassen. Daarna zijn de kruidenmengsel ingezaaid met behulp van de Hydroseeder van Bras Fijnaart. De Hydroseeder mengt de zaden optimaal zodat op alle locaties een evenredige hoeveelheid zaden worden ingezaaid. De locaties zullen door de gemeente met eiken palen en informatiebordjes worden gemarkeerd.

Nadat de uitvoeringswerkzaamheden zijn afgerond zullen de locaties de komende drie jaar worden gemonitord. De monitoringsdata worden vooraf bepaald en gecommuniceerd met de gemeente Moerdijk en de inwoners. Geïnteresseerden zijn van harte welkom op één van de drie data bij de monitoring aanwezig te zijn, hiervoor is er een speciale zoekkaart gemaakt. De resultaten van de monitoring worden vastgelegd in een klantenportaal dat voor de gemeente Moerdijk toegankelijk is. Voor de inwoners wordt een herkenningskaart samengesteld waarmee geïnteresseerde inwoners zelf een aantal voorkomende plantensoorten, vlinders en andere insecten kunnen determineren.

De vegetatie wordt bij voorkeur één keer per jaar gemaaid en afgevoerd, wanneer de gemiddelde dagtemperatuur beneden tien graden Celsius ligt. Op enkele locaties is het door de verkeerssituatie of door bijvoorbeeld de aanwezigheid van riet, noodzakelijk om jaarlijks twee keer te maaien. Op deze locaties wordt de eerste maaibeurt begin juni uitgevoerd wanneer de bollen het loof hebben laten vallen. Bij de samenstelling van de kruidenmengsels is onderscheid gemaakt in soorten die één of twee keer maaien goed verdragen. De ontwikkeling van de vegetatie en de aanlegwerkzaamheden worden over een periode van drie jaar gefilmd. Zo zorgen we er samen voor dat de kwaliteit van gewaarborgd blijft met als doel: een kleuriger en biodverser Moerdijk!

Delen:
Roel ter Horst

ir. R.J. ter Horst

-

manager en loco-secretaris Gemeente Scherpenzeel

“Heem geeft een antwoord op één van de belangrijkste vraagstukken van onze tijd: behoud en herstel van biodiversiteit.”

Corné van Oort

-

Verhoeve Groen

“Verhoeve Groen heeft de keuze voor Heem gemaakt omdat we de biodiversiteit willen stimuleren. Waarin de bijzondere inheemse planten en insecten weer een plek krijgen in de natuur van Nederland.”