Meer biodiversiteit in de Hoeksche Waard

Natuurlijke Vegetaties, Natuurtechnisch Advies

Natuurlijke vegetaties op verscheidene locaties door de gehele gemeente Hoeksche Waard: daarmee gaan Heem, Binder Groenprojecten, De Schoonste Lusthof en de gemeente zelf aan de slag. De voorbereidende werkzaamheden zijn momenteel in volle gang.

De gemeente wil graag de biodiversiteit in de omgeving stimuleren met natuurlijke vegetaties: de flora en fauna een impuls geven voor de langere termijn. Hiervoor wordt alleen origineel Nederlands, autochtoon zaadmateriaal gebruikt waarvan de vindplaats is vastgelegd.

Voor de beste kans van slagen, is het belangrijk om te kijken naar de lokale omstandigheden per locatie. Dus: hoe staat het met de bodem, hoe ziet de omgeving eruit en welke flora en fauna is al aanwezig?

Veel kansen in het gebied
Daarom is er een 0-meting uitgevoerd door Job Claushuis van De Schoonste Lusthof, inclusief bodemonderzoek. Hierbij zijn onder meer de standplaatsen (zon / halfschaduw / schaduw), bodemtypen, aanwezige soorten en de potentie voor de biodiversiteit in kaart gebracht. Wat blijkt: er liggen veel kansen in het gebied.

Hoe maken we het hier wél mogelijk?
Ook zijn enkele struikelblokken inzichtelijk gemaakt die de ontwikkeling van de natuurlijke vegetaties in de weg kunnen staan. Denk hierbij aan eerdere inzaaiing die niet goed ontwikkeld is, druk van hondenpoep, vermesting en hoge recreatiedruk. Tot slot is er ook gekeken: hoe kunnen we deze uitdagingen het hoofd bieden en het hier wél mogelijk maken?

Op basis hiervan is een advies per locatie ontwikkeld. Hieraan heeft ook Gert-Jan Koopman van Heem meegewerkt. Afgelopen week is dit natuurtechnisch advies gepresenteerd aan de wijkbeheerders van de gemeente Hoeksche Waard. Een geslaagde middag.

En nu verder…
Binnenkort starten Binder Groenprojecten en Heem met de praktische uitvoering van dit project. Dit najaar wordt er nog ingezaaid.

Delen:
Roel ter Horst

ir. R.J. ter Horst

-

manager en loco-secretaris Gemeente Scherpenzeel

“Heem geeft een antwoord op één van de belangrijkste vraagstukken van onze tijd: behoud en herstel van biodiversiteit.”

Corné van Oort

-

Verhoeve Groen

“Verhoeve Groen heeft de keuze voor Heem gemaakt omdat we de biodiversiteit willen stimuleren. Waarin de bijzondere inheemse planten en insecten weer een plek krijgen in de natuur van Nederland.”