Voormalig Vliegveld Valkenburg (Katwijk): stap voor stap richting natuurvriendelijke woonwijk Valkenhorst

Natuurlijke Vegetaties

Marinevliegkamp Valkenburg 

Vliegkamp Valkenburg werd vlak voor de tweede wereld oorlog gebouwd (1939). In 1945 zijn er door de Amerikaanse luchtmacht heel veel voedseldroppingen op dit vliegveld beland. Daarna werd het al snel overgedragen aan de marine en heeft het voornamelijk als militaire vliegbasis gefunctioneerd. Vanaf 1990 werd het ook gebruikt als regeringsvliegveld en zijn er veel verschillende staatshoofden ontvangen. Sinds juli 2006 is het gesloten en heeft het een nieuw bestemmingsplan gekregen.

Gebiedsontwikkeling

Al vanaf 2012 wordt er gewerkt aan de nieuwe inrichting: woonwijk Valkenhorst. Er komen 5.600 woningen, commerciële en maatschappelijke voorzieningen, sport-, recreatiemogelijkheden en scholen. Voor dat dit alles gerealiseerd kan worden zijn er tal van voorbereidende werkzaamheden verricht: archeologisch onderzoek, verwijderen van niet-gesprongen explosieven en opruimen van start-en landingsbanen zijn daar enkele voorbeelden van. Er ligt grote prioriteit bij het realiseren van een groen landschap met veel ruimte voor water, parken en ecologische waarde. In opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf speelt Baljon landschapsarchitecten, SimtsRinsma en de Koninklijke Ginkelgroep een grote rol in de groene inrichting van het gebied.

Natuurlijk groen

Al vanaf 2019 is de Ginkelgroep in samenwerking met Heem betrokken bij de realisatie van het natuurlijk groen. Een aantrekkelijk beeld en ecologische meerwaarde spelen hierbij een centrale rol. De uitdagingen voor de ontwikkeling van stabiele vegetaties zitten met name in het type bodem in combinatie met activiteit. Het terrein bestaat op veel plekken uit zeeklei en is erg gevoelig voor verdichting. Als gevolg daarvan zijn er plaatselijk extreem natte dan wel extreem droge omstandigheden. In de eerste fase (2019) is er voor meer dan 5000 m2 aan heem vegetatie gerealiseerd. Daarnaast zijn er ook verschillende bomen en struwelen met inheemse heesters aangeplant. In 2021 komt daar nog eens 8000 m2 aan oppervlakte bij. Soorten die het goed doen zijn Grote kaardenbol, Wilde cichorei, Gewone brunel, Gewone rolklaver en Peen. Door de voedselrijke omstandigheden is het belangrijk om in het beheer de opslag van houtige soorten te beperken (populier, wilg etc.)

Fauna

Het grote gebied wordt veel bezocht door insecten als hommels, vlinders en bijen. Verschillende soorten blauwtjes en witjes zijn veel waargenomen. Door de unieke ligging komen er algemene maar ook minder algemene vogels voor: Tapuit, Roodborsttappuit, Bruine kiekendief, Scholekster en Putter. Ook broedt er een paartje Torenvalken.

 

Project

Heem-partner: Koninklijke Ginkelgroep
Project: Vliegveld Valkenburg: woonwijk Valkenhorst
Opdrachtgever: Rijksvastgoedbedrijf
Doel van het project: Beleving en ecologische waarde groen
Oppervlakte: > 1.3 ha
Datum van aanleg: 2019

Delen:
Roel ter Horst

ir. R.J. ter Horst

-

manager en loco-secretaris Gemeente Scherpenzeel

“Heem geeft een antwoord op één van de belangrijkste vraagstukken van onze tijd: behoud en herstel van biodiversiteit.”

Corné van Oort

-

Verhoeve Groen

“Verhoeve Groen heeft de keuze voor Heem gemaakt omdat we de biodiversiteit willen stimuleren. Waarin de bijzondere inheemse planten en insecten weer een plek krijgen in de natuur van Nederland.”